Crez

Pasionați de Isus Cristos

Scripturile

Noi credem în cele șaizeci și șase de cărți ale Vechiului și Noului Testament, ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, înregistrarea completă a dezvăluirii de Sine a lui Dumnezeu pentru omenire. Oameni diferiți, în timp ce au scris într-un stil propriu, au fost insuflați supranatural de Duhul Sfânt pentru a scrie cuvintele lui Dumnezeu, infailibile în scrierile originale. Prin urmare, cei care se dedică studierii textului biblic în mod literal, ținând cont de genul scrierii și de contextul socio-istorico-gramatical, pot înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este pe deplin demnă de încredere și reprezintă singura noastră autoritate, suficientă și finală pentru întreaga viață în credință și practică. Deși ea trebuie înțeleasă și aplicată la nivel personal și practic, interpretarea ei trebuie să fie una comunitară (2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 1:20-21).

Dumnezeu Triunic

Noi credem într-unul viu și adevărat Dumnezeu, veșnic (Ioan 17:3), existent în unitate perfectă ca trei Persoane egale și pe deplin divine: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Matei 28:19-20). Fiecare membru al Dumnezeirii, în timp ce au funcții diferite, execută roluri distincte dar complementare în istoria răscumpărării omului. Toate cele trei persoane ale Trinității au aceeași natură, atribute, ființă, și sunt în egală măsură demne de aceeași slavă, cinste și ascultare (Ioan 1:1-4; Fapte 5:3-4).

Dumnezeu Tatăl

Noi credem că Dumnezeu Tatăl a creat toate lucrurile precum este scris în cartea Genezei, pentru slava Lui în conformitate cu voia Lui (Apocalipsa 4:11), prin Fiul Său, Isus Cristos. El susține toate lucrurile prin Cuvântul puterii și harului Său, manifestând conducerea suverană peste toată creația, purtare de grijă și har (Coloseni 1:17, Evrei 1:3).

Dumnezeu Fiul

Noi credem că Isus Cristos, Fiul etern, mișcat de dragoste, în conformitate cu voința Tatălui, a luat trup omenesc (Ioan 1:1, 14, 18). Conceput prin lucrarea miraculoasă a Duhului Sfânt, s-a născut din Fecioara Maria. El, fiind pe deplin Dumnezeu și pe deplin om (Ioan 14:8-9), a trăit o viață fără păcat și a vărsat sângele Său ca sacrificiu, iar prin moartea Lui pe cruce a realizat răscumpărarea pentru toți cei care își pun credința în El. A înviat trupește și vizibil din morți a treia zi și S-a înălțat la ceruri, unde a ocupat locul la dreapta Tatălui. Acum este Cap al Trupului Său, Biserica, fiind singurul Mântuitor și Mijlocitor între Dumnezeu și om. Isus Hristos va reveni pe pământ în putere și glorie pentru a împlini misiunea Sa răscumpărătoare (1 Timotei 3:16).

Dumnezeu Duhul Sfânt

Noi credem că Duhul Sfânt, în tot ceea ce face, glorifică pe Domnul Isus Hristos în timpul acestui veac. El condamnă lumea în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. El atrage pe cei nerăscumpărați la pocăință și credință, și odată cu mântuirea dă o viață spirituală nouă celui credincios (nașterea din nou), aducându-l în unire cu Cristos și cu Trupul lui Cristos, care este Biserica. Duhul Sfânt botează și sfințește credinciosul, îl sigilează, umple, călăuzește, instruiește, îi dă pace, echipează, împuternicește, locuiește în cel credincios după mântuire, și dă daruri spirituale credinciosului pentru a trăi și a sluji pe Cristos. Datoria credinciosului este să caute plinătatea Duhului și să fie atent să nu “întristeze” Duhul (Efeseni 4:30) sau să “stingă” Duhul (1Tesaloniceni 5:19) printr-un mod de viață ce se împotrivește continuu voii Sale. (Ioan 16:8; 13:15; Țiț 3: 5; Efeseni 1:22, 4:11-12, Romani 8:9- 17, 12:4-8; 1 Corinteni 3:16, 12:4-5, 11-13, 19; Gălăteni 5:25; Evrei 2:1-4, 2 Corinteni 12:12).

Omenirea

Noi credem că Dumnezeu a creat omul în Eden, bărbat și femeie, după chipul și asemănarea Lui, fără păcat, pentru a slăvi pe Dumnezeu și a se bucura de părtășia Lui. Ispitit de Satana, omul a ales în mod deliberat să nu asculte de Dumnezeu, aducând păcat, moarte și condamnare întregii omeniri. Toate ființele umane, prin urmare, sunt corupte de păcat prin natură și prin alegere, depravarea afectându-l pe om în totalitate. Înstrăinați de Dumnezeu, fără apărare sau scuză, și sub mânia dreaptă a lui Dumnezeu, toată omenirea are nevoie disperată de Mântuitor pentru a primi iertarea și împăcarea cu Dumnezeu, altfel este sortită spre condamnare eternă (Geneza 3:1-6; Romani 3:10-19, Romani 1:18, 32).

Salvarea

Noi credem că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre, în confromitate cu Scriptura, ca ispășire substituționară în locul nostru, și că salvarea se găsește în nimeni altul decât Isus Hristos. Înainte de creație, Dumnezeu a ales pe cei care vor fi mântuiți și a acordat acest har nemeritat exclusiv pe baza placerii Lui suverane. Moartea lui Isus Hristos pe cruce a fost plata unică și completă pentru păcate, satisfacând pe deplin mânia dreapta a lui Dumnezeu, pentru fiecare persoană care se întoarce de la păcat la pocăință și își pune credința în Hristos prin har. În acel moment, fiecare persoana devine o creație nouă prin Duhul Sfânt, este declarată neprihanită înaintea lui Dumnezeu, și este asigurată ca un copil adoptat de Dumnezeu pentru totdeauna. Credința adevărată continuă în ascultare și iubire pentru Isus Hristos cu o viață dornică de a-L înălța pe Dumnezeu prin toate aspectele vieții și de a persevera până la sfârșit.

Biserica

Noi credem şi mărturisim că toţi cei ce cred în Domnul Isus Cristos şi Îl acceptă ca Mântuitor şi Domn al lor personal formează Biserica, stâlpul și temelia adevărului, Trupul lui Cristos (1 Cor. 12:12-13), care este Mireasa lui Cristos (2 Cor. 11 :2; Efes. 5:23-32; Apoc.19:7-8) şi al cărei Cap este Cristos (Efes. 1 :22; 4;15; Col. 1 :18). Noi credem şi mărturisim că Biserica a luat fiinţă în ziua Cincizecimii (F. Ap. 2: 1-21, 38- 47). Noi credem şi mărturisim că Biserica este un organism spiritual unic, creat de Dumnezeu din toţi cei născuţi din nou, din toate națiunile, începând cu ziua Cincizecimii şi până la răpirea ei (Efes. 2:11-3:6). Biserica este diferită de Israel (1 Cor. 10:32), fiind taina lui Dumnezeu descoperită în epoca harului (Efes. 3:1-6; 5:32). Noi credem şi mărturisim că Biserica lui Cristos (Mat. 16:18) se manifestă prin Biserici locale care au aceleaşi atribuţii ca şi Biserica în ansamblul ei. Noi credem şi mărturisim că Biserica locală este comunitatea oamenilor născuţi din nou de Duhul Sfânt prin credinţa în jertfa Domnului Isus Cristos, uniţi şi organizaţi sub o conducere spirituală pentru: glorificarea lui Dumnezeu prin închinare (rugăciune, cântare, Masa Domnului, dărnicie ş.a.m.d.); zidirea sufletească a credincioşilor prin echipare, învăţătură şi părtăşie (Efes. 4:11-16); evanghelizarea celor nemântuiţi prin Cuvânt şi trăire (1 Cor. 11: 18-20; Evrei 10:25).

Botezul și Cina Domnului

Noi credem că botezul creștin este o declarație publică a mântuirii credinciosului în Cristos, care se identifică în mod conștient cu Isus în moartea, îngroparea și învierea Sa simbolizată prin actul scufundării și al ieșirii mai apoi din apă. Cina Domnului este comemorarea comunitară a credincioșilor cu privire la moartea lui Cristos până va reveni și trebuie să fie precedată de o autoexaminare atentă (Faptele Apostolilor 2:41, Romani 6:3-6, 1 Cor. 11:20-29). Cina Domnului a fost instaurată de Domnul Isus și dată ucenicilor Săi, de aceea ea este un privilegiu de cercetare duhovnicească și comuniune pentru acele persoane din biserică care au o relație vie și sănătoasă în Domnul cât și o relație mărturisită public prin actul botezului (Matei 26:26).

Lupta Spirituală

Sfânta Scriptură arată clar că lumea în care noi trăim are atât o dimensiune fizică și materială cât și una spirituală. Mai mult, Biserica lui Cristos aflată în istorie se postează între două domenii spirituale majore – lucrarea, influența și domeniul lui Dumnezeu dar și lucrarea, influența și domeniul lui Satan (Matei 4:8-9, Efeseni 2:2, Apocalipsa 2:13). Misiunea creștină implică întoarcerea oamenilor de sub influența Satanei la Dumnezeu (Faptele Apostolilor 26:18). Biserica este în cunoștință de planurile lui Satan (2 Cor. 2:11) care implică atacurile sub diferite forme în vederea distrugerii persoanelor și comunităților credincioase (1Petru 5:8, Ioan 13:2). Noi credem că Satan prin forțele sale poate lua în stăpânire sau poate influența persoane. Credincioșii sunt chemați să fie conștienți de lucrarea celui rău și a forțelor sale iar în situațiile în care se cere, să lupte potrivit cu metodele și mijloacele lăsate de Dumnezeu (Efeseni 6:11-12).

Darurile Spirituale

Noi credem în lucrarea directă și plenară a Duhului Sfânt în Biserica Locală. Duhul Sfânt este agentul divin activ care produce și aplică mântuirea în viața individului (Ioan 14:16-17, 16:7-13), fiind responsabil direct în creșterea și maturizarea credinciosului (Romani 8:13; 1 Petru 1:2). Totodată, Duhul Sfânt este agentul divin activ care produce unitatea și zidirea în viața Bisericii (Efeseni 4:3; Filipeni 2:1). O formă evidentă prin care Duhul Sfânt lucrează în Biserică sunt darurile Duhului Sfânt (1 Corinteni 12, Romani 12, Efeseni 4; 1Petru 4) primite în urma botezului cu Duhul Sfânt. Darurile Duhului Sfânt sunt primite de credincioșii autentici nu după preferințe ci conform cu voia Duhului și potrivit cu planul Lui pentru slujirea altora din Biserica și nu a persoanei proprii (Romani 8:4-8; 1 Corinteni 12:7 și 11). Noi suntem deschiși pentru exercitarea darurilor în Biserică dar în mod biblic și cu precauție în felul în care acestea sunt administrate pentru a asigura cu adevărat zidirea și nu afectarea Bisericii.

Misiunile

Noi credem că este ținta, datoria, și privilegiul fiecărui credincios și a întregii comunități locale de credincioși să-L slăvească pe Dumnezeu răspunzând activ chemării Marii Trimiteri a lui Isus Cristos de a face ucenici din toate neamurile (Matei 28:19-20). Noi credem că misiunea poate avea o varietate de implicații și implicări, dar considerăm că accentul principal și prioritatea acestui apel este centrat pe eforturile care întemeiază, consolidează, și reproduc biserici fundamentate biblic, cadrul creat de Dumnezeu pentru integrarea și creșterea celor care au răspuns evanghelizării. Noi credem de asemenea că misiunea de a face ucenici, include plantarea de biserici, astfel încât bisericile plantate sunt chemate la rândul lor să facă același lucru, să planteze alte biserici pentru generatiile viitoare și spre slava lui Dumnezeu.

Lucrurile Viitoare

Noi credem și așteptăm întoarcerea glorioasă, vizibilă, personală, și premilenială a Domnului Isus Cristos. Speranța revenirii Sale are impact vital asupra vieții personale, a slujirii, și a misiunii credinciosului (1 Tesaloniceni 4:13-18). Noi credem în învierea trupească atât a celui mântuit cât și a celui nemântuit. Cel mântuit va fi înviat pentru bucuria veșnică, într-un cer nou și un pământ nou, în prezența manifestată a lui Dumnezeu (Fapte 1:3, 9; Evrei 7:25-26). Cel nemântuit va fi înviat pentru judecată și va experienta mânia veșnică în iad, locul pregătit de Dumnezeu pentru Satan și demonii lui.